Haber Detayı
05 Ekim 2015 - Pazartesi 17:57
 
Vazife Malüllerine Sağlanan Haklar 1 Bölüm
Vazife Malüllerine Sağlanan Haklar 1 Bölüm
Mevzuat Haberi


BİRİNCİ BÖLÜM
MEVCUT DÜZENLEMELER

MEVCUT DÜZENLEMEDE, DEVLET MEMURLARI (926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLER PERSONEL KANUNUNA TABİ OLAN SUBAY VE ASTSUBAYLAR İLE EMNİYET PERSONELİ DAHİL), ER-ERBAŞLAR HAKKINDA UYGULANAN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI İŞLEMLERİ

A) MEVCUT DÜZENLEMEDE VAZİFE MALULLÜĞÜ DURUMLARI;

* 44. maddeye göre vazife malullüğü: 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesine göre TSK Personeli hariç diğer devlet memurları hakkında uygulanan vazife malullüğü aylığı bağlanması işlemidir. 45 inci madde hükmü aşağıya alınmıştır.

"Madde 45 - 44 üncü maddede yazılı malullük;
a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;
b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa;
c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);
ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;
Buna (Vazife malullüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malulü) denir."

45. maddeye göre vazife malullüğü: 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi uygulanmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına vazife malullüğü aylığı bağlanması işlemidir. Bu işleme subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve er ve erbaşlar tabi olmaktadır. Er-erbaşlar ile yedek subay öğrencileri hakkında bu madde hükmü ile birlikte 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi de ele alınmaktadır. 56 ncı madde hükmü aşağıya alınmıştır.

"Madde 56 - (Değişik: 18/3/1976 - 1976/1 md.)
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır.
Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.
Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz."

64. maddeye göre vazife malullüğü:5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi uygulanmak suretiyle Harp malullüğü aylığı bağlanması işlemidir. 64 üncü madde hükmü aşağıya alınmıştır.

"Madde 64 - (Değişik: 18/1/1979 - 2177/1 md.)
Vazife malullerinden bu malullüklere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, 
ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan muvvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir.
Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlanacak vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malullüğü zammı" olarak aylıklarına ayrıca eklenir.
(Değişik gösterge tablosu: 28/2/1995 - 4082/4 md.)

Maluliyet Derecesi---- İştirakçiler, erbaş ve erler ile sivil görevliler için
1 1100
2 950
3 800
4 600
5 500
6 400
Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir harekatın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağlanacak aylıkların hesabında; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 üncü maddesi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması halinde bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın % 80'i vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir."

* 2330'a göre vazife malullüğü: 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı bağlanması işlemidir. Bu işleme, subay, astsubay, uzman erbaş, uzman çavuş, er-erbaş, emniyet personeli, sivil iştirakçiler tabi olmaktadır.

6.11.1980 tarihli ve 17152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2330 sayılı Kanun ulaşmak için tıklayınız.

* 3713'e göre vazife malullüğü: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı bağlanması işlemidir. Bu işleme, subay, astsubay, uzman erbaş, uzman çavuş, emniyet personeli, sivil iştirakçiler tabi olmaktadır. Er-erbaşlar ödenecek aylık yönünden bu kapsama girmemektedir.

12.04.1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayılı resmi gazete'de yayımlanan 3713 sayılı kanun ulaşmak içintıklayınız.


VAZİFE MALULLÜĞÜ OLAYA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR

Yukarıda kısaca değinilen vazife malullüğü aylıkları, ilgililerin muhatap oldukları olayların meydana geliş durumuna göre değerlendirilmektedir. Bu aylıkları açıklamadan önce vazife malullüğü durumunu izah etmek gerekir.

Vazife malullüğü 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 45 ve 55 inci maddelerine göre değerlendirilmekte, bu madde hükümleri uyarınca, vazife malullüğünün; 
*Görevlerini yaptıkları sırada bu görevlerinden dolayı meydana gelmesi, (TSK. Personeli açısından askerlik görevini yapmaları sırasında meydana gelmesi)
*Kendi kurumlarının başka bir kuruma ait başka işleri yapmakta iken yaptıkları işlerden dolayı meydana gelmesi,
*Kurumların menfaatini korumak amacıyla bir iş yaparken o işten dolayı meydana gelmesi ve bu amacın ilgili kurumlarca kabul edilmesi, 
Şartlarının gerçekleşmesi gerektiği, anlaşılmaktadır.

Ancak, sayılan bu durumların, 5434 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan nedenlerden dolayı meydana gelmesi halinde vazife malullükleri kabul edilmemektedir. Söz konusu durumlar ise;

-Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
-Kanun, tüzük, ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
-Yasak fiilleri yapmaktan,
-İntihara teşebbüsten,
-Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak veya zarar vermek maksadından doğması,

Halleri olup, bu halde vazife malullüğü hükümleri uygulanmamaktadır.

VAZİFE MALULLÜKLERİ DURUMLARI

1- 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE TSK PERSONELİ HARİÇ DİĞER DEVLET MEMURLARI HAKKINDA UYGULANAN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI;

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa tabi kamu görevlileri dışında kalan sivil iştirakçilerin/kamu görevlilerinin vazife malulü olmaları halinde bağlanan aylıktır.

Vazife malullüğü aylıkları derece, kademe, ek gösterge, hizmet süreleri 30 yıl varmış gibi esas alınarak,30 yıldan fazla olması halinde ise toplam hizmet süreleri üzerinden; malullük derecelerine göre bağlanmaktadır. 5434 sayılı Kanunun bu konuyu düzenleyen 55 inci maddesi aşağıya alınmıştır.

"Madde 55 - Vazife malullüğü aylığı, vazife malullerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:
a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;
b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden;
53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malullük aylıklarına malullük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:
Malullük derecesi--- Zam nispeti
1 % 60
2 % 50
3 % 40
4 % 30
5 % 20
6 % 15
Vazife malullüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarlarının % 90 ını geçemez.
(Ek: 3/3/1954 - 6311/12 md.) Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa, 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır. Şu kadar ki 53 üncü maddeye göre hesaplanacak kesir o madde gereğince ayrıca nazara alınmaz."

2- 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 45 İNCİ MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE BAĞLANAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI;

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa tabi personel ile er ve erbaşların ve yedek subay öğrencilerinin bulunmuş oldukları görevlerinin sebep ve tesiriyle meydana gelen olayda yaralanmaları bir başka ifade ile malul olmaları veya ölümleri halinde bağlanan aylığa vazife malullüğü aylığı denmektedir.

Bu guruba girenlere yukarıda açıklanan şekilde bağlanacak vazife malullüğü aylığına, ayrıca aşağıda açıklanacak olan Harp Malullüğü aylığı ile yukarıda açıklanan vazife malullüğü arasındaki farkın %80'ine tekabül eden tutarın eklenmesi sonucu bulunan tutar ödenecek olan TSK. Vazife malullüğü aylığı olmaktadır.

3- 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 64 ÜNCÜ MADDESİ UYGULANMAK SURETİYLE BAĞLANAN HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI;

Harp Malullüğü aylığı bağlanması kapsamına girenler: Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçiler ve T.C.Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevliler

Harp Malullüğü aylığı bağlanmasının şartları;
Vazife malulü sayılanların vazife malullüklerinin;
-Harpte fiilen ateş altında, 
-Harpte, harp bölgelerindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
-Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
-Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
-Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
-Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, 
uğramış olma şartlarıdır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dışındaki sivil görevlilerin Harp malulü sayılması Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilme şartına da bağlı bulunmaktadır.

Bu kapsama girenlere bağlanacak aylık sistemi, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde açıklanmıştır.

4- 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAK SURETİYLE BAĞLANAN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI; 

2330 sayılı Kanun kapsamına girenler: İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen: 

-Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 
-Silahlı Kuvvetler mensupları, 
-Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 
-Çarşı, mahalle ve kır bekçileri, 
-Orman memurları ve personeli ile gümrük muhafaza memurları, 
-Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcıları, 
-Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirleri,
-Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personel,
-Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve siviller,
-İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslar,
-Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri,
-Yukarıdaki sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füruu, ana, baba ve kardeşleri,

2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı bağlanması şartları;

Vazife malulü sayılanların vazife malullüklerinin;
-Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olması sırasında ve bu görevlerinden dolayı,
-Söz konusu görevleri sona ermesinden sonra dahi bu görevlerini yaptıklarından dolayı,
yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halidir.

2330 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklar;
-Bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu var ise bu kurum mevzuatına göre,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde ise öğrenim durumlarına göre (öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri esas alınarak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun yukarıda açıklanan vazife malullüğüne ilişkin hükümleri esas alınmak suretiyle,
aylık bağlanmaktadır.

Ayrıca yukarıda sayılan nedenlerden dolayı sakatlanan veya ölenlere nakdi tazminat tutarı adı altındaödeme yapılmaktadır. Ancak 2330 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıkların, yukarıda açıklaması yapılan TSK Vazife malullüğü aylığını geçememekte, bu sistemde emsal kişilerin durumu (aynı derece, kademe, ek gösterge, maluliyet derecesi gibi unsurlar) dikkate alınmaktadır.

5- 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAK SURETİYLE BAĞLANAN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI;

Ödenecek vazife malullüğü açısından subay, astsubay, uzman erbaş, uzman çavuş, emniyet personeli, sivil iştirakçileri kapsamaktadır. Er-erbaşlar ile geçici köy korucuları ödenecek aylık kapsamına girmemekle beraber bu kanunla tanınan diğer düzenlemelerden faydalanmaktadırlar. Bu düzenlemelere aşağıda ayrıca değinilecektir.

3713 sayılı Kanun kapsamına girenler;
-Yurtiçinde ya da yurtdışında Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak;
-Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek; yıkmak ve ele geçirmek,
-Temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
-Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak,

amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişilerce yaralananan, sakatlanan veya öldürülen kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenlerdir.

Bu Kanun kapsamına girenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı bağlanmakta, ancak bağlanacak aylık ile ödenecek emekli ikramiyesi farklı esaslara bağlanmış bulunmaktadır.

Bağlanacak aylık;
-Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan;
-Emekli olanların terör nedeniyle öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamamaktadır.

Emekli ikramiyesi;
-Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru görev aylığı üzerinden, 
-Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olmayanlara ise görevdeki emsalinin aylık miktarı üzerinden,
30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Bu durumdaki kişi, kendi başına hayatını sürdüremeyecek derecede malul olması halinde asgari ücretin net tutarı emsal aylığına ayrıca ilave edilmesi sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ödenmektedir. Ölüm halinde emsal aylığının tamamı dul-yetimlere hisseleri oranında paylaştırılmakta, ancak asgari ücretin net tutarı dul ve yetimlere intikal etmemekte, bu husus 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesinde yer almaktadır.

 
http://www.memurlar.net/haber/113879/
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Vazife Malüllerine Sağlanan Haklar 1 Bölüm
Haber Videosu
Yorumlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Sivasspor
40
0
2
4
12
18
2
İstanbul Başakşehir
36
0
2
6
10
18
3
Trabzonspor
35
0
3
5
10
18
4
Fenerbahçe
34
0
4
4
10
18
5
Alanyaspor
32
0
4
5
9
18
6
Galatasaray
30
0
4
6
8
18
7
Beşiktaş
30
0
6
3
9
18
8
Göztepe
26
0
6
5
7
18
9
Gaziantep FK
24
0
6
6
6
18
10
Yeni Malatyaspor
24
0
6
6
6
18
11
Çaykur Rizespor
23
0
9
2
7
18
12
Denizlispor
22
0
8
4
6
18
13
Gençlerbirliği
18
0
8
6
4
18
14
Konyaspor
18
0
8
6
4
18
15
Kasımpaşa
15
0
11
3
4
18
16
Antalyaspor
14
0
10
5
3
18
17
MKE Ankaragücü
12
0
10
6
2
18
18
Kayserispor
10
0
12
4
2
18
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı