Haber Detayı
23 Ağustos 2014 - Cumartesi 21:45
 
5434 Ek 45 Vazife Malüllüğü Kanunu
5434 Ek 45 Vazife Malüllüğü Kanunu
Mevzuat Haberi


Malullük  
ON BEŞİNCİ KISIM 

 

MADDE 44– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar 

oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren 

iştirakçilere (malul) denir ve haklarında bu kanunun malullüğe ait hükümleri uygulanır. 

(Değişik: 28/6/2001 - 4699/25 md.) Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde 

haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mani olmadığı başka vazife 

veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa 

etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları 

mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel 

kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça 

veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden 

rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar. 

seferberlik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları 

dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini yapmaya mani olmayanlar ile Sandığa 

tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu 

belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle bu Kanunun malûllüğe ilişkin 

hükümleri uygulanmaz. 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) İştirakçilerden; talim, manevra, 

seferberlik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları 

dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini yapmaya mani olmayanlar ile Sandığa 

tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu 

belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle bu Kanunun malûllüğe ilişkin 

hükümleri uygulanmaz. 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

44 üncü maddede yazılı malullük; 

a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa; 

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri 

yaparken, bu işlerden doğmuş olursa; 

c) Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten doğmuş olursa 

(maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartıyla); 

ç) Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi 

bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma 

konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 

 

MADDE 45– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

44 üncü maddede yazılı malullük; 

a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa; 

b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri 

yaparken, bu işlerden doğmuş olursa; 

c) Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten doğmuş olursa 

(maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartıyla); 

ç) Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi 

bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma 

konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 

Buna (vazife malullüğü) ve bunlara uğrayanlara da (vazife malulü) denir.

 

 ON YEDİNCİ KISIM 

Vazife Malullüğü Aylığı 

 MADDE 55– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)                                                      

(1) Fıkradaki 15 yıllık süre, 8/7/1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (teselsülü sağlamak için ek 

maddeye çevrilmiş ve numarası "Ek Madde 29" olarak değiştirilmiştir.) ile 10 yıla indirilmiş ve metne 

işlenmiştir. 

(2) Adi malullük aylıklarının hesabının 41 inci maddeye göre yapılması gerektiğinde bu maddeye bağlı olup 

hizmet müddetine göre aylık nisbetini gösteren tablo metne alınmamıştır. (3) 24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanunla eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası Ek Madde 39 olarak 

değiştirilen Ek 2 nci madde uyarınca bağlanacak aylıklardaki lira kesirleri liraya çıkarılacaktır. (1) Bu maddede yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile (61) olarak 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  27/132

Vazife malullüğü aylığı, vazife malullerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri 

toplamı: 

a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden; 

b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden; 

53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malullük aylıklarına malullük derecelerine 

göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır: 

 Malullük derecesi Zam nispeti 

1 % 60 

2 % 50 

3 % 40 

4 % 30 

5 % 20 

6 % 15 

 Vazife malullüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarlarının % 

90 ını geçemez.(1) 

(Ek: 3/3/1954 - 6311/12 md.) Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 

kuruşa, 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır. Şu kadar ki 53 üncü maddeye göre 

hesaplanacak kesir o madde gereğince ayrıca nazara alınmaz.(2) 

 MADDE 56– (Değişik: 18/3/1976 - 1976/1 md.) 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve 

terhislerinde (serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin 

gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, 

kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 

maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet 

Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas 

aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik 

gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır. 

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede 

gösterilen nispetlerde zam yapılır. 

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı 

anlaşılanlara aylık bağlanmaz. 

 MADDE 57– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Emekli veya adi malullük aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 

alınanların bu vazifede iken adi malul olmaları dolayısıyla vazifelerinden ayrılmalarında eski 

aylıklarının 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenir. Şu kadar ki, eski aylık ile 

son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife 

aylıklarından fazla olanının % 70'ini geçemez.(1)                                                            

(1) 23/9/1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla değişik 41 inci madde ile vazife malullüğü aylıkları hakkında tahdit 

uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. (2) 53 üncü maddenin 3 no lu dipnotuna bakınız. (1) 23/2/1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunla değişik 100 üncü madde uyarınca son hizmet zammı kaldırılmış 

olduğundan, bu şekilde göreve girenlerin eski ve yeni hizmet süreleri toplamı üzerinden ve yeni durumlarına 

göre aylık bağlanacaktır.  28/132

MADDE 58– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.)

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenlerin; 

tekrar vazife malulü olarak ayrılışlarında haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Daha yüksek derecede vazife malulü olmuş iseler, eski aylıkları;bunlarda dahil 

bulunan 55 inci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, kalan kısmına 100 üncü madde gereğince 

son hizmet zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni malullük dereceleri üzerinden 55 inci 

maddeye göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir.(1) 

b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife malulü olmuş iseler, eski aylıklarına, 100 

üncü madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu zam üzerinden yeni malullük 

derecesine ve bu derece için 55 inci maddede yazılı nispete göre hesaplanacak miktar 

eklenir.(2) 

Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet 

zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 90 ını geçemez. (2) 

 MADDE 59– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Emekli veya adi malullük aylığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 

alınanların, vazife malulü olarak ayrılışlarında, emekli veya adi malullük aylıklarına 100 üncü 

madde gereğince son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına, malullük dereceleri 

üzerinden 55 inci maddeye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu kadar ki, eski aylık ile 

son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife 

aylıklarından fazla olanın % 90 ını geçemez.(3) 

 MADDE 60– Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne 

sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları halinde 

kendilerine malullük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife 

malullüğü aylığı bağlanır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er 

olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmeyenlerin, silah 

altında iken vazife malulü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır: 

a) Malullükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malullüğü 

aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri 

üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı 

emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte 

ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz; 

b) (Mülga: 23/2/1965-545/4 md.) 

 MADDE 61– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullüğü aylığı bağlananların, malullük derecelerinin belirtilmesi için 50 nci 

maddedeki esaslara göre ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik                                                      

(1) 57 nci maddenin dipnotuna bakınız. (2) 23/2/1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunla değişik 100 üncü madde uyarınca son hizmet zammı kaldırılmış 

olduğundan, bu şekilde göreve girenlerin eski ve yeni hizmet süreleri toplamı üzerinden ve yeni durumlarına 

göre aylık bağlanacaktır. (3) 55 inci maddenin dipnotuna bakınız.  29/132

edildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa 

muayeneleri yapılır. 

Gerek vazife malullüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan ilk 

muayenede,gerek yukarda ki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan 

muayenelerde malullük derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanların başka muayeneleri 

yapılmaz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır. 

Malullüklerinin değişmeyeceği anlaşılanlar, malullük derecelerinde yükseliş olduğu 

takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itibaren (3) yıl içinde bir 

defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan isteyebilirler. 

MADDE 62– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

61 inci madde gereğince malullük derecelerinin değiştiği veya malullüklerinin 

tamamıyla geçtiği sağlık kurulunca tasdik edilecek raporlarıyla anlaşılanların aylıkları, bu 

raporların tasdik tarihlerini takip eden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir 

veya kesilir. 

Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır: 

a) (Değişik: 9/7/1953 - 6122/2 md.) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin 

edilmeyenlere isterlerse fiili hizmet müddetleri 5 yıldan fazla 10 yıldan az olmak şartıyla 

emekli kesenekleri geri verilerek sandıkla alakaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla ise 61 yaşını 

doldurdukları zaman fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre emekli aylığı bağlanır 

veya hizmeti 10 yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki 

bunlardan fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her 

vakit isteyebilirler.(1) 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiili ve itibari hizmet 

müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenerek 

haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmediği gibi emekli keseneğini 

istememiş, henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olanların eski 

malullükleri, bunların tamamıyla geçtiği hakkındaki raporların sağlık kurulunca tasdiki 

tarihlerinden itibaren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren en 

çok bir yıl içinde tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan isteyebilirler. 

Yapılacak muayenelerinde malullükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini 

takip eden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden vazife malullüğü 

aylığı bağlanır. 

 MADDE 63– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullüğü aylığı bağlananlardan; sonradan adi malul oldukları bağlama 

tarihinden itibaren (3) yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır: 

a) Vazife malullüğü aylıkları kesilir.                                                         

(1) a- 39 uncu maddenin 3 no lu dipnotuna bakınız. 

b- Bu fıkradaki fiili hizmet müddeti 28/2/1959 tarih ve 7242 sayılı Kanunla 25 yıldan 30 yıla çıkarılmışsa da 39 

uncu maddenin 23/9/1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla değişik (h) ve (i) bentleri karşısında, bu fıkradaki fiili 

hizmet müddetine ilişkin hükmün uygulanma imkanı kalmamıştır. 

c- Bu fıkrada yer alan (60) rakamı, 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 56/c maddesi ile 61 olarak 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  30/132

b) Mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 üncü maddeye göre adi 

malullük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır. 

c) Adi malullük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malullüğü 

aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i 

kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakiyeleri silinir. 

ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malullüğü aylığının ödendiği her ay için 

toptan ödemenin fiili ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar 

indirme yapılır. 

d) Adi malul iken vazife malullüğü aylığı bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve 

hareketlerinden ileri gelmiş ise,müddet kaydı ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı 

geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise 

evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir.Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil olunur. 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 5434, Ek, 45, Vazife, Malüllüğü, Kanunu
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Anketler
Gaziler Kaç Gün Prim Gününde Emekli Olmalıydı?
Anketler
Gazilerin 2. Emekliliğini Nasıl Yorumlarsınız?
Anketler
Sitemizin Çalışmalarını Nasıl Buldunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
60
0
3
9
17
29
2
Trabzonspor
58
0
3
10
16
29
3
Sivasspor
53
0
6
8
15
29
4
Galatasaray
52
0
5
10
14
29
5
Beşiktaş
50
0
9
5
15
29
6
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
7
Fenerbahçe
46
0
9
7
13
29
8
Göztepe
38
0
11
8
10
29
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Antalyaspor
37
0
10
10
9
29
11
Kasımpaşa
35
0
14
5
10
29
12
Gençlerbirliği
32
0
14
8
8
30
13
Denizlispor
32
0
14
8
8
30
14
Yeni Malatyaspor
29
0
15
8
7
30
15
Çaykur Rizespor
29
0
16
5
8
29
16
Kayserispor
28
0
15
7
7
29
17
Konyaspor
27
0
12
12
5
29
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı